กะเปาะดักน้ำและสายยางท่อนำก๊าซเครื่องวัดก๊าซดมยาสลบและเครื่องมอนิเตอร์

 - กะเปาะหรือตัวดักน้ำสำหรับเครื่องวัดก๊าซของเครื่องดมยาสลบ และเครื่องมอนิเตอร์ Artema Mindray Multigas Analyzer Water trap 

- สายยาง Sampling line สำหรับเครื่องดมยาสลบความยาวสาย 2.5 เมตร