เซ็นเซอร์สำหรับเครื่องวัดก๊าซทางด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม

 Gas sensor สำหรับเครื่องวัดก๊าซด้านสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ RAE SYSTEMS   และ City technology ได้แก่ Oxygen , CO , H2S , SO2 , NO , NO2 , Cl2 , HCN , NH2 , PH2

City Technology Gases Sensors for:-

Ammonia  ,Arsine,Carbon Dioxide ,Carbon Monoxide ,Chlorine ,Chlorine dioxide,Combustible gases ,

Diborane ,Ethylene Oxide ,Fluorine ,Hydrazine  ,Hydrides ,Hydrogen,Hydrogen Chloride ,Hydrogen Cyanide ,Hydrogen Fluoride ,Hydrogen Selenide ,Hydrogen Sulphide,Mercaptan,Methane ,Nitric Oxide ,

Nitrogen Dioxide,Oxygen ,Ozone ,Phosgene ,Phosphine ,Silane ,Sulphur Dioxide ,Tetrahydrothiophen