รับซ่อมบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือแพทย์ทุกชนิดและเครื่องมืออุตสาหกรรมทุกประเภท

    บริการรับซ่อมบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือทางการแพทย์และเครื่องมือเครื่องใช้อุตสาหกรรมทุกชนิด เพื่อเป็นทางเลือกลดค่าใช้จ่ายในการต้องจัดเปลี่ยนใหม่ทดแทนยกบอร์ดหรือยกชุดอุปกรณ์