ด้ามจี้เครื่องจี้ไฟฟ้า European Bipolar Forceps แบบปลายมน

 European Non stick Bipoalar Forceps เป็นด้ามจี้ไฟฟ้ามาตรฐาน ยุโรป แบบปลายอิเล็กโทรดมน  แบบและขนาดตามความต้องการใช้งานดังนี้
 1.  ด้ามจี้แบบ Straight ด้ามจับฉนวนตรง ปลายตรงมน (RE-1043)
 2. ด้ามจี้แบบ Straight ด้ามจับฉนวนตรง ปลายมน หักมุม 45 ฮงศา (RE-1044)
 3. ด้ามจี้แบบ Bayonet ด้ามจับโค้ง ปลายตรงมน (RE-1045)