มิเตอร์ทดสอบความเข็มแสงเครื่องฉายแสงทันตกรรม

เครื่องทดสอบความเข็มแสงสำหรับเครื่องฉายแสงทันตกรรมสำหรับช่างหรือผู้ใช้งานทดสอบประสิทธิภาพความเข็มแสงของเครื่องฉายแสงทันตกรรม โดยผลการทดสอบประเมินได้ดังนี้:-

1.  ค่าที่วัดได้ มากกว่า 800 มิลลิวัตต์/ตารางเซนติเมตร = กำลังแสงสูง เต็มประสิทธิภาพดีมาก

2. ค่าที่วัดได้ ระหว่าง 500 - 800 มิลลิวัตต์/ตารางเซนติเมตร = กำลังแสงปานกลาง ประสิทธิภาพดี

3. ค่าที่วัดได้ ระหว่าง 300-500 มิลลิวัตต์/ตารางเซนติเมตร = กำลังแสงค่อนข้างต่ำ ประสิทธิภาพพอใช้

4. ค่าที่วัดได้ต่ำกว่า 300 มิลลิวัตต์/ตารางเซนติเมตร = กำลังแสงต่ำ ด้อยประสิทธิภาพ