เครื่องวัดสมรรถภาพปอด และเครื่องเป่าวัดปริมาตรความจุปอด

 -  เครื่องวัดสมรรถภาพปอดหรือเครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด สำหรับการตรวจวัดและติดตามผลด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย  

 - เครื่องเป่าวัดปริมาตรความจุปอดสำหรับผู้ใหญ่ (Peak Flow Meter for Adult)

 -  เครื่องเป่าวัดปริมาตรความจุปอดสำหรับเด็ก (Peak Flow Meter for Child)