เครื่องวัดสมรรถภาพปอด และเครื่องเป่าวัดปริมาตรความจุปอด

 -  เครื่องวัดสมรรถภาพปอดหรือเครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด สำหรับการตรวจวัดและติดตามผลด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย  

 - เครื่องเป่าวัดปริมาตรความจุปอดสำหรับผู้ป่วยหอบหืด ใช้ทดสอบปริมาตรปอดเพื่อประเมินอาการเบื้องต้น