เครื่องอีเคจีเครื่องตรวจวัดบันทึกการทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

เครื่องอีเคจี เครื่องวัดค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด เครื่องวัดค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา (Hand Held EKG Unit)  และเครื่องอีเคจีวัดบันทึกค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับสัตว์ (EKG for Animal)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
===เครื่องอีเคจีสำหรับสัตว์ เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับสัตว์===
 
 
 
 
===เครืีองวัดค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อีเคจี แบบขนาดพกพา===