เครื่องทดสอบค่าปริมาณเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนสำหรับงานโรงพยาบาล

เครื่องทดสอบค่าปริมาณเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนทางการแพทย์  ผลิตภัณฑ์ Envitec ประเทศเยอรมนี รุ่น MySign-O และ ผลิตภัณฑ์  MAXTEC ประเทศ อเมริกา ได้แก่ MaxO2+A ,MaxO2+AE ,Max O2 ME , Handy+ และผลิตภัณฑ์ Drive Medical รุ่น Check&Go สำหรับช่างเครื่องมือแพทย์หรือช่างติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ ใช้ทดสอบระบบก๊าซหรือทดสอบค่าออกซิเจนของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ต่อร่วมกับ ออกซิเจน เช่น การทดสอบ O2 Gas Outlet pipe line ,การทดสอบการจ่ายของอุปกรณ์ผสมอากาศ Air Mixer, O2 Blender ,การทดสอบออกซิเจนโฟล์วมิเตอร์ การทดสอบเครื่องช่วยหายใจ การทดสอบเครื่องดมยาสลบ เป็นต้น