เครื่องทดสอบความปลอดภัยจากการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป (PAT Tester)

เครื่องทดสอบคุณสมบัติสายไฟฟ้าและการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า สำหรับตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปในโรงพยาบาลเพื่อทดสอบความปลอดภัยด้านกระแสไฟฟ้าของเครื่องมือชนิดนั้นนั้น

UT528 is a portable digital safety tester, can be used for testing;Safety level a test (CLASS I), safety level 2 test

(CLASS II), power strip grounding insulation and wiring, 220 v mains phase testing.

 - Insulation testing

 - Earth Conductive

 - Leakage current